Subsidies

De afgelopen jaren is er door gemeenten, provincies, scholen en culturele instellingen veel geïnvesteerd in cultuureducatie. De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Er zijn echter ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De randvoorwaarden voor kunstzinnige activiteiten zijn verbeterd, maar de kwaliteit van de inhoud en de leeropbrengsten hebben daarmee geen gelijke tred gehouden.

Creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden zijn competenties die jonge mensen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in de samenleving van de eenentwintigste eeuw. De ontwikkeling van creatief bewustzijn en creativiteit is dan ook een belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd en jongeren.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
Voor de periode van 2017-2020 krijgt de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit een vervolg. Door deze regeling kunnen scholen, culturele instellingen, gemeenten of provincies intensief samenwerken aan cultuuronderwijs van goede kwaliteit.

Het geld wordt onder meer ingezet voor:

  • De ontwikkeling van van doorlopende leerlijnen;
  • Deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatief medewerkers van culturele instellingen (onder meer via cultuuronderwijs op pabo’s en via netwerkdagen en scholing binnen trajecten voor ICC’ers, cultuurcoaches en -begeleiders);
  • De totstandbrenging van duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen;
  • Het ontwikkelen van een instrumentarium om de leeropbrengsten van leerlingen te kunnen beoordelen.

PRESTATIEBOX
Subsidie prestatiebox naar €11,87 voor schooljaar 2018-2019
Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november wordt 32,3% uitbetaald, en in maart 67,7%.
Het bedrag is bedoeld om de samenhang binnen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie te vergroten en om de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.

BUDGET CULTUUREDUCATIE VERHOOGD VOOR MUSEUMBEZOEK
In het regeerakkoord staat dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het (Rijks)museum moeten bezoeken. Het Ministerie van OCW investeert vanaf 2019 structureel € 4,5 miljoen om dit mogelijk te maken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox voor het primair onderwijs.
In 2018 is er € 2,1 miljoen beschikbaar voor het mogelijk maken van het bezoek aan een museum. Vanaf 2019 is dit € 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs, onder het label Cultuureducatie met Kwaliteit. Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling gelabeld voor de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt opgehoogd met 3 euro per leerling. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat elke basisschoolleerlingen minimaal één keer  naar een museum kan. Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken. Meer informatie
Cultuur in een open samenleving, brief OCW dd 18 september)
Subsidie per leerling via de prestatiebox (2012-2020)